Introduktion

Om du är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service kan du vända dig till Myndighet och bistånd. Här arbetar biståndshandläggare som utreder och beslutar om de insatser som du ansöker om.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Exempel på hjälp och stöd som du kan ansöka:
•Hemtjänst, avlösning i hemmet, matdistribution och trygghetslarm
•Dagverksamhet
•Särskilt boende och korttidsvistelse
•Boendestöd

Utredning
Efter ansökan behöver handläggaren samla information om dig för att kunna utreda ditt behov. I sin utredning ska handläggaren ta hänsyn till dina sociala, fysiska, psykiska och existentiella behov. Om handläggaren behöver kontakta andra för att få information, till exempel dina anhöriga/närstående eller din läkare måste handläggaren få ditt samtycke att inhämta den informationen.

Bedömning
Som underlag för biståndshandläggarens beslut, ligger handläggarens bedömning. Biståndshandläggaren bedömer dina individuella behov utifrån socialtjänstlagen.

Beslut
Efter ansökan, utredning och bedömning får du ett beslut där det framgår vilka/vilken insats du har beviljats. Får du avslag eller delavslag på din ansökan, skickas samtidigt information om hur du kan överklaga beslutet.

Överklagan
Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga.
Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur du överklagar får du av biståndshandläggaren som också kan hjälpa dig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

I samband med att du lämnar uppgifterna i e-tjänsten medger du att Strängnäs kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.