Logo: Fristående förskola eller fritidshem – ansökan om godkännande
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Ansök i god tid innan du beräknar starta verksamheten. När komplett ansökan har kommit till utbildningsförvaltningen är handläggningstiden cirka fyra månader. Krävs kompletteringar förlängs handläggningstiden.

Ansöka om reviderat tillstånd
Redan godkända huvudmän kan använda ansökan för att revidera sitt godkännande. Läs mer om reviderat godkännande för fristående förskola eller fritidshem på www.lidingo.se

Handlingar som ska bifogas ansökan

 • Registreringsbevis från Bolagsverket/länsstyrelsen
 • Bolagsordning/stiftelseurkund/föreningsstadgar
 • Kopia på aktiebok enligt Bolagsverket om sökande är aktiebolag
 • F-skattebevis med arbetsgivarintyg från Skatteverket
 • Registerutdrag ur belastningsregistret enligt lag 1998:620
 • Ekonomisk kalkyl (intäkter och kostnader) för det första verksamhetsåret
 • Registreringsbevis från Bankgirocentralen
 • Beskrivning av verksamhetens idé, målsättning, värdegrund och planerad ledningsorganisation
 • Verksamhetsplan/arbetsplan enligt skollag och läroplan
 • Hyreskontrakt/köpekontrakt/överenskommelse
 • Skalenlig ritning (m2) med disposition av verksamheten
 • Kopia på inlämnad anmälan om start av förskola/skola till miljö och stadsbyggnadskontoret
 • Kopia på inlämnad anmälan av livsmedelshantering till miljö och stadsbyggnadskontoret
 • Kopia på inlämnad ansökan om bygglov/bygganmälan till miljö och stadsbyggnadskontoret

 • Handlingar som ska kompletteras ansökan under handläggningstiden

 • Beskrivning av hur kravet på registerkontroll av personal ska uppfyllas
 • Beskrivning av hur kravet på kunskap om tystnadsplikt och anmälningsplikt hos personal ska uppfyllas
 • Beskrivning av hur kravet på kompetensutveckling för personal ska uppfyllas
 • Beskrivning av hur kravet på systematiskt kvalitetsarbete ska uppfyllas
 • Beskrivning av rutiner för klagomålshantering
 • Beskrivning av personalsammansättning och barngruppens tänkta utformning
 • Beskrivning av hur kravet på barns och vårdnadshavares inflytande ska uppfyllas
 • Beskrivning av hur kravet på samverkan med andra skolformer ska uppfyllas
 • Planer mot kränkande behandling och diskriminering
 • Redovisning av turordningsregler vid antagning av barn
 • Redovisning av verksamhetens öppettider och samverkan, via särskilt e-formulär
 • Kopia på registrerad anmälan om start av förskola/skola till miljö och stadsbyggnadskontoret
 • Kopia på registrerad anmälan av livsmedelshantering till miljö och stadsbyggnadskontoret
 • Kopia på registrerad ansökan om bygglov/bygganmälan till miljö och stadsbyggnadskontoret
 • Utlåtande från fristående brandkonsult som specificerar antalet barn och vuxna som får vistas i lokalen
 • Beskrivning av utomhusmiljön och hur den är anpassad efter barnens ålder

 • Handlingar som ska skickas senast vid verksamhetsstart
 • Anställningsavtal för förskolechef/ansvarig för fritidshem med utbildningsbevis, CV och registerutdrag ur belastningsregistret. Är utbildningen från annat land ska den vara validerad.
 • Personalista med utbildningsbevis, CV och registerutdrag ur belastningsregistret. Om personal har utbildning från annat land ska den vara validerad.
 • Lista över barn som ska gå på förskolan/fritidshemmet om sådan finns
 • Dokumenterad barnsäkerhetsrond

 • Väljer du att skriva ut och fylla i e-formuläret för hand skickar du formuläret till:
  Lidingö stad,
  Utbildningsförvaltningen
  181 82 Lidingö

  E-formulär som skickas via webben går till utbildningsforvaltningen@lidingo.se


  För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.