Logo: Anmälan av störning i bostad
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Var god läs igenom nedanstående innan du fyller i anmälan


 • Miljö- och stadsbyggnadskontoret handlägger bostadsklagomål som t.ex. störande buller från fläktar eller mögel i badrummet i syfte att undanröja olägenheter.
 • Klagomålet måste gälla en störning inom ett område som miljö- och stadsbyggnadskontoret har tillsyn över.
 • Du ska själv ha tagit en första kontakt med den fastighetsägare, verksamhetsutövare eller annan som orsakar störningen. Denne måste sedan få skälig tid på sig att utreda och eventuellt åtgärda problemet. Får du ingen hjälp trots detta kan du lämna in ett klagomål till miljö- och stadsbyggnadskontoret.
 • Klagomål på störningar som tidigare pågått, men nu har upphört handläggs inte.
 • Om din anmälan saknar väsentliga uppgifter behöver den kompletteras. Sker ingen komplettering kan det innebära att ärendet nedprioriteras eller lämnas utan åtgärd (t.ex. anonyma klagomål).
 • Om skriftväxling angående störningen tidigare har skett med fastighetsägare, verksamhetsutövare eller motsvarande kan det underlätta handläggningen ifall kopior av sådana handläggare bifogas.
 • Följande vanliga problem handläggs normalt inte av miljö- och stadsbyggnadsnämnden


 • Trafikbuller, renhållning av gator, torg, parker samt skadedjur i offentlig miljö. Kontakta istället Lidingö stads tekniska förvaltning på telefon 08-731 33 03 eller gör en felanmälan på Lidingö stads hemsida.
 • För återvinningsstationer och hantering av förpackningar ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingar, se webbplats www.ftiab.se för kontaktuppgifter.
 • Gäller klagomålet störningar från grannar kan medlemmar vända sig till Hyresgästföreningen. I annat fall ska du kontakta fastighetsägarens störningsjour.
 • För arbetsmiljöfrågor ska Arbetsmiljöverket kontaktas.
 • För synpunkter angående boendemiljö, slitage, estetiska frågor eller ekonomisk kompensation för störning ska kontakt tas med din fastighetsägare eller förvaltare. Är du medlem kan du vända dig till Hyresgästföreningen alternativt Hyresnämnden.
 • Avgifter


  För handläggning av ärendet tas en avgift ut för nedlagd tid enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Debitering sker till fastighetsägare, verksamhetsutövare eller motsvarande efter avslutat ärende om klagomålet anses vara befogat. För avgifter och aktuell taxa, se Lidingö stads hemsida

  Övrigt


  Denna blankett kan även skrivas ut och skickas med bilagor till:
  Lidingö stad
  
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  181 82 Lidingö

  För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.
  Lidingö stad
  
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  181 82 Lidingö
  För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.