Introduktion

Förutsättningen för att få dispens från Lidingö stad renhållningsordning, dvs hämtning var fjärde vecka, är att fastighetsinnehavaren:

 •  Källsorterar allt förpackningsmaterial på återvinningsstationer avsedda för förpackningsmaterial
 • och

 •  Komposterar allt förmultningsbart avfall utom trädgårdsavfall på den egna fastigheten ("Anmälan om  kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall" skall lämnas till miljö- och stadsbyggnadskontoret) och vidtar  åtgärder för att förhindra/förebygga att olägenheter för människors hälsa eller miljö uppstår
 • eller

 •  Innehar abonnemang för hämtning av utsorterat matavfall
 • eller

 •  Har installerat en avfallskvarn (har fått tillstånd av tekniska förvaltningen att ansluta en avfallskvarn till  kommunala VA-nätet)
 • Om olägenhet uppstår eller om kompostering och källsortering inte görs så kan dispensen återkallas omedelbart.

  Utskriven ansökan med bilagor kan skickas till:
  Lidingö stad
  Tekniska förvaltningen
  181 82 Lidingö

  För handläggning av ansökan tas avgift ur enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För avgifter och aktuell taxa, se www.lidingo.se

  Ifyllt formulär kräver fastighetsägarens elektroniska signering.

  För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.