Logo: Årsräkning eller sluträkning för omyndig
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Årsräkning för föregående år ska inlämnas före den första mars. Första årsräkningen ska avse tiden från det datum per vilket förteckning över tillgångar och skulder har lämnats till årets slut.

Sluträkning ska avse tiden från den 1 januari (eller f r o m periodens början) fram till uppdragets upphörande.

Årsbrev skickas ut i början av året i samband med anmodan om årsräkning.

Endast inkomster och utgifter avseende den tid som års-/sluträkningen omfattar ska medtas.

Vid föräldraförvaltning ska inkomster inkl. ränta av barnets egendom, bonus och utgifter som har betalats med egendomen eller dess avkastning anges.

Behållningen vid årets början ska vara lika med behållningen vid föregående års slut eller enligt under året inlämnad förteckning över tillgångar.

Tillgångar och skulder ska specificeras. Bank och kontonummer ska anges.

Kapital- och räntebesked per redovisningsperiodens slut för alla bankkonton ska bifogas års-/sluträkningen. Beskedet ska ange om kontot är spärrat eller fritt. Behållningen anges samt räntan för året.

Värdehandlingarska specificeras. För aktier och obligationer anges antal, art och kursvärde (ej deklarationsvärde). För premieobligationer anges årtal och lånenummer, antal serie- och ordningsnummer samt nominella värdet. För sparobligationer ska anges lån och nominellt värde. Vid årsskiftet gottgjord ränta och bonus ska upptas som inkomst. Som tillgång upptas värdet vid årets slut inkl. ränta och bonus.

Kontrolluppgifter ska bifogas.

Räntan per den 31 december ska upptags som inkomst för året i fråga. Uttas räntan ska detta anges som utgift i redovisningen för det år uttaget görs.

För fastighet anges beteckning och kommun. Fastighet upptas med taxeringsvärdet eller inköpsvärde.

Utbetalda pensioner ska anges som inkomst. Den del av pensionen som för brukats under året ska anges som utgift. Verifikationer ska bifogas.

Barnets arbetsinkomst och barnbidrag ska inte anges som inkomst. Övriga bidrag och ersättningar ska anges som inkomst.

Förordnad förmyndare ska även lämna blanketten redogörelse för personliga omvårdnad m.m.

Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndaren för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till .

Väljer du att skriva ut formuläret och fylla i för hand skicka till:
Lidingö stad
Överförmyndarexpeditionen
181 82 Lidingö

För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.