Logo: Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Anmälan görs enligt 17§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) och gäller anläggningar för utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten.

Handläggningstiden för en komplett anmälan är cirka tre veckor. Om anmälan är ofullständig begär miljö- och stadsbyggnadskontoret in kompletteringar vilket kan medföra att handläggningstiden blir längre. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan. När ärendet är tillräckligt utrett meddelas ett föreläggande om försiktighetsmått. Installerar du anläggningen innan ett beslut meddelats i ärendet finns det risk att du måste göra om installationen. Borrning och installation av värmepump ska göras enligt Normbrunn 07.

Att tänka på vid anmälan:


 • En fullständigt ifylld anmälningsblankett förkortar handläggningstiden.
 • Tänk på att placera ditt borrhål så att även grannar ges möjlighet att borra. Det kan även vara bra att kontakta borrare och installatör för att få synpunkter på var borriggen kan komma in på din tomt innan placeringen av borrhålet bestäms.
 • Ska borrning ske inom ett radhusområde är det lämpligt att en borrplan upprättas, på detta sätt kan så många som möjligt utnyttja värmen i berggrunden.
 • Detta behöver bifogas:


 • En uppdaterad situationsplan över din fastighet i skala 1:500. På den ska borrhålets placering markeras. Om borrhålet ska vinklas anges riktningen med pil och hela längden (förskjutningen i sidled) ritas ut. Borrmitten markeras med ett tvärgående streck. Fråga din installatör om hjälp. Gäller anmälan jord- eller sjövärme markerar du kollektorslangens placering.
 • Vid installation av berg- och ytjordvärme krävs kontroll av befintliga VA-ledningar och elkablars läge i mark. Kontakta Lidingö stads tekniska förvaltning på telefon 08- 731 33 03 och Fortum på telefon 08- 671 70 00 för besked innan installation sker. Om gata eller cykelväg behöver tas i anspråk för uppställning av utrustning i samband med borrning och/eller installation ska tekniska förvaltningen kontaktas.

  Avgifter


  För handläggning av anmälan tas avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För avgifter och aktuell taxa se: www.lidingo.se.

  Övrigt


  Utskriven anmälan med bilagor kan skickas till:
  Lidingö stad
  Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  181 82, Lidingö

 • För att starta formuläret vänligen klicka ’Framåt’.