Logo: Ansökan om strandskyddsdispens
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Strandskyddet finns för att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet både på land och i vattnet. Det gör att det mesta som kan påverka naturen eller allmänhetens möjlighet att utnyttja området är förbjudet inom strandskyddszonen.

Vill du bygga eller anlägga något, gräva, eller vidta någon annan åtgärd som förändrar strandskyddsområdet krävs dispens (undantag från förbud). Det är möjligt att få dispens om åtgärden inte väsentligt påverkar växt- och djurlivet negativt och inte utökar det område som allmänheten upplever som privat. För att få strandskyddsdispens krävs det särskilda skäl som beskrivs närmare senare i texten.

Varför strandskydd?


Ett av strandskyddets syften är att ge alla tillgång till stränderna. Det ger oss möjlighet att bland
annat promenera fritt, njuta av vackra utsikter, bada och åka skridskor. Utmed många stränder finns dessutom möjlighet att fiska. Skyddet är långsiktigt och ger därmed även kommande generationer möjligheter till ett rikt friluftsliv.

Strandskyddet är också till för att bevara goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Strandmiljöerna är ofta biologiskt värdefulla både uppe på land och under vattenytan och fungerar bland annat som häckningslokaler för sjöfågel eller lekplatser för fiskar. Strandmiljöerna är även en mycket viktig livsmiljö för en mängd olika växter som kräver dessa livsmiljöer för sin fortlevnad.

Var råder strandskydd?


Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet, och
omfattar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller stränder vid hav, sjöar och vattendrag oavsett storlek.

På Lidingö har strandskyddet utökats till 300 meter på norra delen av Elfvikslandet, vid Grönsta- Trolldalen och väster om Sticklinge. Även på östra delen av Bosön är strandskyddet utökat.

Det finns också stränder som inte omfattas av strandskydd. I områden som detaljplanelagts efter 1975 har strandskyddet i många fall upphävts i hela eller delar av området. För områden med detaljplan som antagits före 1975 och inte ändrats, har strandskydd sällan införts.

Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill veta om strandskydd råder på din fastighet.

Vad får man inte göra?


Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

  • uppföra ny byggnad och gräva eller på annat sätt förbereda för byggnad – gäller även byggnad som inte är bygglovspliktig till exempel friggebod.
  • ändra byggnad så att den kan användas till något annat ändamål än det ursprungliga.

  • utöka den privata zonen till mark som är tillgänglig för allmänheten, till exempel genom att ställa ut utemöbler, sätta upp skylt, anlägga gräsmatta eller rabatt.
  • uppföra annan anläggning eller anordning som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur, till exempel staket, brygga, väg eller parkeringsplats.
  • utföra annan åtgärd som kan förändra livsvillkoren för växter och djur, till exempel muddra, gräva, gödsla eller fälla mer än enstaka träd.
Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från förbudet.

Vad kan du få dispens för?


Det är bara möjligt att få dispens för åtgärder som inte strider mot strandskyddets syften.
Åtgärderna får inte orsaka väsentliga försämringar för växt- och djurlivet eller minska allmänhetens tillgång till stränderna vare sig idag eller i framtiden. För nästan alla åtgärder krävs också att en fri passage på cirka 25 meter lämnas närmast vattnet.

Dessutom måste det finnas särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda något av de sex skäl som anges här.

Särskilda skäl för dispens
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde eller en campingplats.

2. Platsen är väl avskild från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens tillgång till stränder. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften. Vissa områden som är väl avskilda från strandområdet kan ändå vara viktiga för friluftslivet eller för växt- och djurlivet.

3. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vatten. Det kan gälla brygga, pir, båthus med mera. Det krävs också att behovet av anläggningen inte kan tillgodoses på annat sett. Till exempel kan behovet av en enskild brygga ofta tillgodoses genom en gemensam brygganläggning i närheten. Anläggningen man vill bygga bör inte placeras i ett biologiskt känsligt land- eller vattenområde till exempel i en grund skyddande havsvik. Anläggningen bör även placeras och utformas på ett sätt så denna inte privatiserar området.

4. Utvidgning av en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.

5. Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.

6. Annat mycket angeläget intresse. Det innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda intressen. Då strandskyddet är ett väldigt starkt allmänt intresse väger detta i normalfallet alltid tyngre än andra allmänna intressen eller enskilda intressen.

Hur ansöker du?


Utöver ansökan krävs en situationsplan (karta) i skala 1:400 eller 1:500 med byggnad, anläggning eller annan åtgärd skalenligt inritad. Även önskad tomtplatsavgränsning och fri passage bör ritas in på denna situationsplan.

För byggnader, bryggor och dylikt ska även ritningar i skala 1:100 bifogas. Ritningarna ska beskriva byggnaden/anläggningen både sedd uppifrån och från sidan med mark/bottenprofil illustrerad. Vid anläggningar i vatten ska djupet anges för bottenprofilen vid medelvattenstånd.

För muddring och markarbeten ska skisser som tydligt visar nuvarande och ny botten-/marknivå bifogas.

Samtliga handlingar ska vara i A4- eller A3-format och vara skalenliga, måttsatta och försedda med skalstock.

Bilagor kan bifogas digitalt till ansökan eller skickas till:
Lidingö stad

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Ansök i god tid!


För att kunna ta ställning till en strandskyddsdispens ska påverkan på växt- och djurlivet
bedömas. Denna bedömning kan vara svår att göra under vissa delar av året, beroende på vilka naturvärden som kan beröras av åtgärderna. Det är till exempel ofta svårt att göra ändamålsenliga undersökningar vintertid, särskilt när det gäller påverkan på vattenmiljöer.

För enklare strandskyddsärenden är handläggningstiden normalt sex veckor.

Är ärendet komplicerat eller om det inte går att bedöma påverkan på växt- och djurlivet vid aktuell årstid tar det längre tid.

Efter beslut om eventuell dispens måste den sökande vänta ytterligare cirka fyra veckor innan någon åtgärd får påbörjas, då länsstyrelsen ska granska beslutet. Bedömer länsstyrelsen vid denna granskning att nämndens beslut kan vara felaktigt eller att det saknas uppgifter så prövar länsstyrelsen beslutet. Då får inga åtgärder vidtas förrän länsstyrelsen meddelat sitt beslut. Länsstyrelsens handläggningstid för denna prövning kan vara mycket lång på grund av hög arbetsbelastning.

Avgift


För handläggning av ansökan tas en fast avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För aktuell taxa se: www.lidingo.se