Logo: Anmälan om utökning eller ändring av skol- eller förskoleverksamheten
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Förändringar i skol- eller förskoleverksamhet såsom byte av lokal, om- eller tillbyggnad och förändrat elev- eller barnavtal kan behöva anmälas. Detta för att miljö- och stadsbyggnadskontoret ska ges möjlighet att yttra sig om förändringen är lämplig med hänsyn till miljö- och hälsoaspekter.

Det är dock alltid verksamhetsutövaren som ansvarar för att verksamheten är anpassad till lokalens förutsättningar. Verksamhetens egenkontroll för inomhusmiljö och miljöpåverkan kan behöva anpassas till de nya förhållandena.

Tänk på att förändringar av verksamheten även kan behöva anmälas enligt annan lagstiftning. För ansökan om bygglov eller för att göra en bygganmälan, kontakta bygglovsenheten på miljö- och stadsbyggnadskontoret. Förändringar i verksamhetens livsmedelshantering görs till miljö- och stadsbyggnadskontorets livsmedelsenhet. Även andra förvaltningar kan behöva informeras om förändringar, till exempel utbildningsförvaltningen eller tekniska förvaltningen.

Att tänka på vid anmälan:


 • Uppfylls rekommenderad yta per barn vid utökning?
 • Har skolan eller förskolan minst två toaletter (utöver personaltoalett)? Antalet toaletter bör regleras av antal elever/barn och det bör finnas en toalett per max 15 elever/barn.
 • Har verksamheten säkerställt att ventilationsdimensioneringen räcker till för den planerade förändringen?
 • Finns det radongasmätningar gjorda (gäller nya lokaler som tas i anspråk)?
 • Detta behöver bifogas:


 • En skalenlig ritning (1:50) över lokalen där rumsnummer och typ av rum framgår.
 • Ett protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) inklusive luftflödesprotokoll och ventilationsdimensionering framgår.
 • Resultat av radongasmätningar (för nya lokaler).
 • Avgifter


  För handläggning av anmälan tas avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För avgifter och aktuell taxa se: www.lidingo.se

  Övrigt


  Utskriven anmälan med bilagor kan skickas till:
  Lidingö stad
  
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
  181 82 Lidingö

  För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.