Logo: Fristående pedagogisk omsorg – ansökan om godkännande
print Skriv ut och fyll i på papper

Information

Ansök i god tid innan du beräknar starta verksamheten. När komplett ansökan har kommit till utbildningsförvaltningen är handläggningstiden cirka fyra månader. Krävs kompletteringar förlängs handläggningstiden.

Ansöka om reviderat tillstånd
Redan godkända huvudmän kan använda ansökan för att revidera sitt godkännande. Läs mer om reviderat godkännande för fristående pedagogisk omsorg på www.lidingo.se

Handlingar som ska bifogas ansökan
 • Registreringsbevis från Bolagsverket/länsstyrelsen
 • Bolagsordning/stiftelseurkund/föreningsstadgar
 • Kopia på aktiebok enligt Bolagsverket om sökande är aktiebolag
 • F-skattebevis från Skatteverket
 • F-skattebevis med arbetsgivarintyg från Skatteverket för verksamheter med anställda
 • Utbildningsbevis, CV och registerutdrag ur belastningsregistret enligt lag 1998:620 för huvudman som ska arbeta i verksamheten
 • Registerutdrag ur belastningsregistret för samtliga straffmyndiga folkbokförda på samma adress som verksamheten
 • Ekonomisk kalkyl (intäkter och kostnader) för det första verksamhetsåret
 • Registreringsbevis från Bankgirocentralen
 • Beskrivning av verksamhetens idé, målsättning och värdegrund
 • Verksamhetsplan/arbetsplan enligt skollag och läroplan
 • Hyreskontrakt/köpekontrakt/överenskommelse
 • Skalenlig ritning (m2) med disposition av verksamheten
 • Kopia på inlämnad anmälan av livsmedelshantering till miljö och stadsbyggnadskontoret
 • Kopia på inlämnad ansökan om bygglov/bygganmälan till miljö och stadsbyggnadskontoret, om sådan behövs
Handlingar som ska kompletteras ansökan under handläggningstiden
 • Beskrivning av hur kravet på systematiskt kvalitetsarbete ska uppfyllas
 • Beskrivning av rutiner för klagomålshantering
 • Beskrivning av hur kravet på barns och vårdnadshavares inflytande ska uppfyllas
 • Beskrivning av hur kravet på samverkan med andra skolformer ska uppfyllas
 • Planer mot kränkande behandling och diskriminering
 • Redovisning av turordningsregler vid antagning av barn
 • Redovisa öppettider och samverkan, via särskilt e-formulär
 • Om verksamheten har anställda - beskrivning av hur kravet på registerkontroll av personal ska uppfyllas
 • Om verksamheten har anställda - beskrivning av hur kravet på kunskap om tystnadsplikt och anmälningsplikt hos personal ska uppfyllas
 • Om verksamheten har anställda - Beskrivning av personalsammansättning och barngruppens tänkta utformning
 • Kopia på registreradanmälan av livsmedelshantering
 • Kopia på beviljat bygglov/bygganmälan
 • Utlåtande från fristående brandkonsult som specificerar antalet barn och vuxna som får vistas i bostaden/bostäderna/lokalen (gäller verksamhet i lokal)
 • Uppgifter om utförd radonmätning i bostaden/bostäderna/lokalen
 • Beskrivning av utomhusmiljön och hur den är anpassad efter barnens ålder
Handlingar som ska skickas senast vid verksamhetsstart
 • För verksamhet med anställda - personalista med utbildningsbevis, CV och registerutdrag ur belastningsregistret.
 • Lista över barn som ska delta i verksamheten, om sådan finns
 • Dokumenterad barnsäkerhetsrond

Väljer du att skriva ut och fylla i e-formuläret för hand skickar du formuläret till:
Lidingö stad,
Utbildningsförvaltningen
181 82 Lidingö

E-formulär som skickas via webben går till e-postadress: utbildningsforvaltningen@lidingo.se

För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.