Logo: Anmälan om att starta skola eller förskola
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion I

Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Anmälan ska ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan lokalen tas i bruk.

Anmälan enligt miljöbalken


Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den som startar en skola, förskola eller liknande göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Anmälan ska inkomma minst 6 veckor innan verksamheten ska starta. Även stora förändringar och ombyggnationer i barnomsorgs- och undervisningslokaler ska anmälas. Även ”utomhusförskolor” är anmälningspliktiga.

Egenkontroll enligt miljöbalken


Skolor och förskolor omfattas av förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Verksamheten ska ha en skriftlig fastställd fördelning för vem som ansvarar för de frågor som gäller miljöbalken.

Verksamhetsutövaren ska även fortlöpande undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Finns kemiska produkter som kan innebära risker ska dessa förtecknas.

Egenkontrollprogram utformas i samråd med tillsynsmyndigheten och ska kunna uppvisas vid förfrågan från myndigheten. Egenkontrollprogrammet bör bestå av en sammanställning av vilka dokument (rutiner, system) som finns och var de är placerade.

Tillsyn enligt miljöbalken


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden utövar tillsyn i skolor och förskolor enligt miljöbalken. För denna tillsyn tas en årlig tillsynsavgift ut. Om det framkommer att åtgärder behöver vidtas för att hindra uppkomsten av olägenhet för människors hälsa, eller för att undanröja sådan olägenhet, kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden ingripa med stöd av miljöbalken.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får meddela de förelägganden och förbud som behövs för lagens efterlevnad. Den som bedriver en verksamhet är skyldig att vidta åtgärder som skäligen kan krävas.

Anmälan enligt livsmedelslagen


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är den myndighet som ansvarar för tillsyn av livsmedelsanläggningar i staden. Alla anläggningar som hanterar livsmedel ska kontrolleras och registreras av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Även vid ägarbyten, ombyggnationer eller väsentlig förändring av verksamheten ska registrering göras. Registrering av livsmedelsanläggningar är ett separat ärende som handläggs av miljö- och stadsbyggnadskontorets livsmedelsinspektörer.

Upplysningar


Om livsmedelshantering ska bedrivas vid anläggningen ska detta anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Livsmedelshantering kan kräva registrering.

Ändrad användning eller nybyggnation kräver bygglov. Ansökan om bygglov och bygganmälan gör du hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Beroende på vilken verksamhet som planeras kan även kontakt med andra förvaltningar vara nödvändig, t ex utbildningsförvaltningen, och tekniska förvaltningen.