Information

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall. Rätten gäller för elever i den kommunala grundskolan och grundsärskolan samt för elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman, om eleven går i den skola kommunen placerat dem i.
Läs mer om Strängnäs kommuns skolskjutsregler här.

Personuppgiftslagen (PuL)
När du skickar in detta formulär godkänner du att Strängnäs kommun lagrar dina lämnade uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL).
Läs mer om PuL

Vårdnadshavares underskrifter

För att Strängnäs kommun ska kunna behandla din ansökan om skolskjuts måste ansökan vara underskriven. Vem eller vilka som ska skriva under kan vara olika beroende på hur just er situation ser ut, vilket framgår nedan.

Har ni gemensam vårdnad om barnet?
Då måste ni båda skriva under, eftersom ni som vårdnadshavare tillsammans ska bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det finns dock ett undantag från när båda vårdnadshavarna måste skriva under, trots att de har gemensam vårdnad, se nedan.

Har ni gemensam vårdnad om barnet, men barnet bor endast hos en av vårdnadshavarna?
Då räcker det med att den vårdnadshavare som barnet bor hos skriver under. Detta beror på att Strängnäs kommun bedömer att skolskjuts är en del av den dagliga omsorgen och det ansvaret vilar på den vårdnadshavare som barnet bor hos. Bor barnet växelvis hos er båda måste ni båda skriva under om ansökan gäller från båda adresserna.

Har du enskild vårdnad om barnet?
Då räcker det med din underskrift, den andra föräldern behöver inte skriva under.

Är ni familjehemsföräldrar?
Om barnet är folkbokfört hos er eller stadigvarande vistas hos er så får ni skriva under ansökan.

Så här fungerar flera elektroniska underskrifter

För att vårdnadshavare 2 ska kunna signera elektroniskt måste hen ha ett konto i kommunens 'Mina ärenden'. Logga in med e-legitimation på Strängnäs kommuns webbplats

- När vårdnadshavare 1 har fyllt i och signerat formuläret får vårdnadshavare 2 ett meddelande genom sms eller e-post till det telefonnummer eller den e-postadress som hen angett i 'Mina uppgifter'. Meddelandet ger instruktioner om hur hen ska signera ansökan.
- Vårdnadshavare 1 får en bekräftelse till sin e-postadress eller mobiltelefonnummer efter att vårdnadshavare 2 har signerat ansökan.
- Om vårdnadshavare 2 har gjort någon ändring i formuläret får vårdnadshavare 1 tillbaka ansökan för ny signering.
- Formuläret skickas till automatiskt till kommunen när båda vårdnadshavare signerat ansökan.