Information

Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy gällande grundläggande kriterier och bestämmelser för att söka bidrag kan söka kommunalt föreningsbidrag.

Socialnämnden tillhandahåller bidrag till föreningar som bedriver verksamheter som är förenliga med socialtjänstens målsättning. Verksamheterna ska också ha en inriktning i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS).

För att kunna få det ekonomiska stödet ska verksamheten förebygga, komplettera, stödja eller ersätta delar av socialtjänstens egna insatser. Socialnämnden lämnar också stöd till verksamheter som bidrar till att utveckla och pröva nya metoder och idéer inom det sociala arbetet.

Socialnämnden beviljar endast bidrag till verksamheter i Strängnäs kommun som riktar sig till kommunens invånare.

Föreningen måste ha tillräckliga förutsättningar att genomföra den verksamhet som man söker bidrag för.

Ansökan om bidrag ska vara socialkontoret tillhanda senast 15 maj året före bidragsåret.

Att förbereda inför ansökningen
• verksamhetsbeskrivning för innevarande år
• verksamhetsplan för bidragsåret
• sökta bidrag för kommande år från andra bidragsgivare (inklusive bidrag från annan kommunal nämnd)
• beviljade bidrag för innevarande år från andra bidragsgivare
• budget för den verksamhet som bidraget söks för
• verksamhetsberättelse med beskrivning om hur tidigare planerad verksamhet har genomförts, resultat –och balansräkning och revisionsberättelse från senaste verksamhetsåret.
• ekonomisk redovisning
• föreningens bank- eller postgirokonto


Läs mer om bidrag från socialnämnden på kommunens webbplats.

Personuppgiftslagen PUL
Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen PUL. På datainspektionens webbplats hittar du mer information om PUL.